Certifikát Vážka

Domov se zvláštním režimem získal 9. 5. 2016 od České alzheimerovské společnosti certifikát Vážka, který je platný po dobu dvou let.

Byla tím tak oceněna kvalita poskytované péče o osoby trpící Alzheimerovou a další demencí.


Posláním Domova se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit osobám s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům služby je poskytována individuální pomoc a podpora v oblasti sociální a ošetřovatelské péče prostřednictvím profesionálních pracovníků. Pomocí nabídky pestré škály volnočasových aktivit je prohlubováno sociální začleňování klientů do běžného způsobu života.

Cíle služby

Cílem služby je poskytování kvalitní péče, která je založená na respektu k individuálním potřebám uživatelů. Abychom toho dosáhli, je potřeba:

 • Zajistit kvalifikovanou ošetřovatelskou a zdravotní službu
 • Zajistit dle doporučení lékaře rehabilitační péči
 • Zajistit pomoc a podporu uživatelům v prostorové orientaci
 • Zajistit a podpořit volnočasové aktivity
 • Podpořit spolupráci s rodinou, dobrovolníky a jinou institucí
 • Posílit stávající dovednosti
 • Zamezit sociální izolaci
 • Vhodným způsobem podpořit paměťové funkce
 • Aktivizace uživatele po stránce fyzické a psychické
 • Zprostředkování canisterapie

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby, které pro trvalé změny psychického stavu a na základě odborného doporučení lékaře, potřebují komplexní péči druhé osoby. Služba je určena pro dospělé a seniory s těžkou formou demence vyžadující stálý dohled (ztráta orientace v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně s Alzheimerovou chorobou.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

Rozsah poskytované služby

 • Ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s bezbariérovými toaletami).
 • Stravování podle zásad racionálního (bez omezení) a dietního stravování (dieta žlučníková a diabetická).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Ošetřovatelská a rehabilitační péče
 • Uplatňování konceptu Bazální stimulace

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům.
 • poskytování bezpečných a odborných služeb.
 • podpora stávající soběstačnosti uživatelů.
 • respekt k přáním a potřebám uživatelů.
 • Úcta k člověku projevená empatickým a tolerantním způsobem.
 • Zachování maximálního soukromí člověka.

Důvody odmítnutí

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • žadatel o službu není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • je-li naplněna kapacita zařízení
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, naše zařízení vypovědělo v kratší době než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy