Informace pro žadatele

Podání žádosti

1. Vyplňte tiskopis Žádost o poskytování sociální služby, který je ke stažení na této stránce, ev. k dispozici v tištěné formě v kanceláři sociální pracovnice DS Hranice.

2. K žádosti doložte následující dokumenty:
  • vyjádření lékaře o zdravotním stavu
  • plnou moc k zastupování, pokud si zvolíte svého zástupce k vyřízení žádosti
  • pokud má žadatel omezenou svéprávnost, je třeba, aby bylo doloženo rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti; pokud má žadatel soudně jmenovaného opatrovníka, je třeba doložit také usnesení o jmenování opatrovníka
  • žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, který má být umístěn (nemůže podepsat rodinný příslušník, pokud žadatel není schopen ze zdravotních důvodů podpisu, musí být doloženo toto lékařem.) V případě jmenování opatrovníka či omezení svéprávnosti podepisuje žádost zástupce určený soudem (opatrovníka jmenuje soud v usnesení o jmenování opatrovníka)

3. Vyplněnou žádost spolu s přílohami doručte osobně nebo poštou do Domova seniorů, p.o.

Posouzení žádosti

Přijaté žádosti jsou zařazeny do elektronického pořadníku žadatelů o službu.

Přijetí do domova

K nástupu do DS budete vyzváni sociální pracovnicí nejprve telefonicky, posléze vám bude předáno Povolání k nástupu do DS a podrobné informace - seznam doporučených věcí k pobytu v DS apod. Sociální pracovnice Vás před nástupem do našeho zařízení navštíví.

Nejčastější dotazy

Mohu Váš Domov navštívit a prohlédnout ještě než podám žádost?

„Samozřejmě. Prohlídku Domova si můžete domluvit přímo se sociálními pracovnicemi.“ Spojit se s nimi můžete prostřednictvím telefonu nebo mailu, viz. sekce kontakty

Za jakých podmínek mohu nastoupit?

Jednou ze základních podmínek je, že máte sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a vyžadujete pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jaká je čekací doba?

Čekací doba bývá různá. Při umisťování žadatelů se zohledňují jeho nároky a potřeby, které od služby očekává a potřebuje. Zpravidla se nejdéle čeká na umístění na jednolůžkový pokoj.

Jak se dozvím o svém nástupu do Domova?

Nejprve vás bude telefonicky kontaktovat sociální pracovnice, která pro vás připraví Povolání k nástupu a vyzve vás k dohodnutí a sepsání Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově.

Mohu si vzít svůj nábytek?

Pokoje v našem Domově jsou nábytkem vybaveny. Pokoj je možné dovybavit věcmi jako televizor, rádio, lednička, lampa, polička, obrázky apod., nebo i vlastním lůžkem. Vždy záleží na dohodě s vedením.

Dle vašeho sazebníku jsem zjistila, že nejsem schopna ze svého příjmu plně uhradit pobyt ve vašem zařízení.

Tady je pro Vás možnost ubytování na dvoulůžkovém pokoji, kde se nevyžaduje plná úhrada, vždy by Vám mělo zůstat alespoň 15% z měsíčního příjmu pro Vaše potřeby. Pokud byste žádala ubytování na jednolůžkovém pokoji a Váš příjem by byl nedostačující na úhradu nákladů, může se dohodnout spoluúčast na úhradě s Vašimi příbuznými (manželem, dětmi).


Sazebník úhrad za služby

typ pokoje ubytování strava celkem za den max. úhrada za měsíc
jednolůžkový s balkonem 280 Kč 235 Kč 515 Kč 15 965 Kč
jednolůžkový bez balkonu 275 Kč 235 Kč 510 Kč 15 810 Kč
dvoulůžkový s balkonem 270 Kč 235 Kč 505 Kč 15 655 Kč
dvoulůžkový bez balkonu 265 Kč 235 Kč 500 Kč 15 500 Kč

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Poslední aktualizace ceníku: 1.1.2024