Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci.

Služby poskytované Pečovatelskou službou Hranice se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů § 40 a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále se řídí podle rozsahu své kapacity, odborných a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců.

Žádost o poskytování pečovatelské služby je uvedena v záložce Pečovatelská služba - kontakt.

Veřejný závazek

Pečovatelská služba umožňuje setrvat seniorům, tělesně postiženým občanům a chronicky nemocným osobám, co možná nejdéle, v jejich přirozeném prostředí a prožít důstojný život nejblíže své rodině ve svém přirozeném a známém prostředí. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se uživatel vzhledem ke svému stáří, tělesnému omezení a chronickému onemocnění již nemůže sám postarat. Zajišťuje pomoc a podporu také rodinám s dětmi ve věku do 6 let, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle služby

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby:

 • zajistit uživatelům potřebnou pomoc a podporu v základních životních potřebách a v péči o domácnost, aby mohli setrvat v domácím přirozeném prostředí
 • poskytovat služby způsobem, který pružně reaguje na změny v potřebách uživatelů
 • pomoc uživatelům vytvářet vhodné a bezpečné prostředí k realizaci a dosažení stanovených osobních cílů
 • podpora samostatnosti a aktivity uživatelů
 • podpora uživatelů k zachování přirozených sociálních vazeb a kontaktu s okolním prostředím

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura cílové skupiny:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 – 6 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Nárok na služby

Na bezplatné poskytnutí služby, kromě nákladů na stravu, mají nárok:

 • rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, jestliže tyto děti jsou mladší 4 let věku
 • účastníci odboje
 • osoby, které jsou rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb.
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru pozůstalým manželům (manželkám) po osobě v písmenech b) až d) starším 70 let (viz § 75, zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.)

Zásady poskytování sociální služby:

 • Autonomie - Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, neprovádí činnosti a úkony, ke kterým uživatel nedal souhlas
 • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům - Pracovníci při poskytování péče vychází ze sestaveného individuálního plánu, který zohledňuje potřeby, možnosti a přání uživatele, který si sám určil druh a frekvenci poskytovaných služeb
 • Rovnocenný přístup - Pracovníci zachovávají stejný přístup ke všem uživatelům. Uplatňují vzájemnou úctu, respekt, vytvářejí pocit důvěry a nepodporují předsudky
 • Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory - Uživatel má rozhodující slovo při poskytování potřebné péče a pomoci při vykonávání jednotlivých úkonů péče. Zároveň si stanovuje, které úkony si zabezpečí sám. Pracovníci jej podporují v samostatné aktivitě a jejím možném rozvoji
 • Kvalita poskytované sociální služby - Pracovníci se vzdělávají v oblastech, které jsou klíčové pro kvalitní poskytování terénní sociální služby. Ke své činnosti využívají adekvátní pomůcky vhodné pro stanovenou cílovou skupinu

Poslání, cíle, cílová skupina a zásady poskytování pečovatelské služby stanovují směr a hodnoty ve způsobu poskytování služeb. Je důležité se těmito zásadami řídit, dodržovat je a hlavně je naplňovat. Na tomto procesu by se měli podílet jak pracovníci zařízení, tak i uživatelé pečovatelské služby.

Místo poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech uživatelů na území města Hranic a obcí, které pod město Hranice patří.

Služby se poskytují v pracovní dny, a to od 7 do 18 hodin. Ve dnech pracovního volna je provozní doba od 7,30 do 14 hod.a od 16 do 18 hod.

Důvody odmítnutí

Nelze přijmout zájemce o službu, který:

 • požaduje službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • z důvodu naplněné kapacity pečovatelské služby
 • byla vypověděna smlouva o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy