Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci.

Služby poskytované Pečovatelskou službou Hranice se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů § 40 a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále se řídí podle rozsahu své kapacity, odborných a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců.

Žádost o poskytování pečovatelské služby je uvedena v záložce Pečovatelská služba - kontakt.

Veřejný závazek

Pečovatelská služba umožňuje setrvat seniorům, tělesně postiženým občanům a chronicky nemocným osobám, co možná nejdéle, v jejich přirozeném prostředí a prožít důstojný život nejblíže své rodině ve svém přirozeném a známém prostředí. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se uživatel vzhledem ke svému stáří a tělesnému omezení, již nemůže sám postarat. Zajišťuje pomoc a podporu také rodinám s dětmi ve věku do 6 let, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle služby

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby:

 • mohl co nejdéle zůstat soběstačný ve svém přirozeném prostředí
 • měl možnost zachovávat svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • mohl udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů a tím předcházet jeho vyloučení ze společnosti
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovat vlastní vůli o rozhodování jednotlivých úkonů pečovatelské služby, jako je např.: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo zajištění potřebné diety, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poradenství.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura cílové skupiny:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 – 6 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Nárok na služby

Na bezplatné poskytnutí služby, kromě nákladů na stravu, mají nárok:

 • rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, jestliže tyto děti jsou mladší 4 let věku
 • účastníci odboje
 • osoby, které jsou rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb.
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru pozůstalým manželům (manželkám) po osobě v písmenech b) až d) starším 70 let (viz § 75, zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.)

Zásady poskytování sociální služby:

 • dodržování práv uživatele (např. diskrétnost)
 • profesionální komunikace s uživatelem
 • nezávislosti a podpory běžného způsobu života uživatele
 • začlenění uživatele do společnosti
 • respektování potřeb a volby uživatele
 • využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinou uživatele
 • individuálního přístupu k uživateli
 • zapojení uživatele do procesu poskytování služby
 • flexibility poskytovaných služeb (služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatele)
 • komplexnosti služby (zohledňuje se celková situace uživatele)
 • odborného a bezpečného poskytování služby
 • spolupráce s obvodními i odbornými lékaři
 • sociálního cítění a pozitivního přístupu

Poslání, cíle, cílová skupina a zásady poskytování pečovatelské služby stanovují směr a hodnoty ve způsobu poskytování služeb. Je důležité se těmito zásadami řídit, dodržovat je a hlavně je naplňovat. Na tomto procesu by se měli podílet jak pracovníci zařízení, tak i uživatelé pečovatelské služby.

Místo poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech uživatelů na území města Hranic a obcí, které pod město Hranice patří.

Služby se poskytují v pracovní dny, a to od 7 do 18 hodin. Ve dnech pracovního volna je provozní doba od 7,30 do 14 hod.a od 16 do 18 hod.

Důvody odmítnutí

Nelze přijmout zájemce o službu, který:

 • požaduje službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • z důvodu naplněné kapacity pečovatelské služby
 • byla vypověděna smlouva o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy