Poslání Domova seniorů

Posláním Domova seniorů je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které již nemohou setrvat v domácím prostředí z důvodu zdravotního stavu a případná terénní služba nemůže zajistit potřebnou pomoc a podporu.

Poskytované služby vychází z individuálních potřeb uživatel. V přiměřené míře s ohledem na zdravotní stav, podporujeme uživatele v rozhodování a soběstačnosti. Uživatelům zprostředkováváme pomoc a podporu při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů – sociální poradenství.

Zajišťujeme pomoc uživatelům při obnovení či prohloubení kontaktu s rodinou. Naší snahou je podporovat dle schopností a možností uživatel jejich aktivní život - volnočasové aktivity.

Cíle služby

 • poskytovat službu vzdělaným, motivovaným a spokojeným personálem
 • spokojenost uživatelů a rodinných příslušníků
 • zajistit a podpořit volnočasové aktivity
 • zajistit relaxační techniky
 • zajistit a podpořit spolupráci s rodinou, dobrovolníky a jinou institucí
 • uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby uživatelů
 • rozvíjet systém individuálního plánování poskytovaných služeb dle potřeb jednotlivých seniorů
 • cílem naší organizace je zajištění komplexní sociální a zdravotní služby, která bude vycházet z uspokojování potřeb a přání uživatelů.

Cílová skupina

Domov seniorů poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nebo pro nepříznivou sociální situaci nemohou své životní potřeby uspokojovat ve svém přirozeném (domácím) prostředí a potřebují trvalou pomoc druhé fyzické osoby. Celková kapacita domova seniorů je 184 lůžek. Pavilon 1 a 56 míst v pavilonu 2 je určeno seniorům s nízkou schopností sebepéče. V pavilonu 2 je 18 míst ve 3. poschodí vyhrazeno uživatelům, kteří jsou částečně soběstační.

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

Rozsah poskytované služby

 • ubytování
 • stravování
 • úkony péče

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup k uživatelům
 • respektování potřeb a projevů vůle seniorů
 • pružně reagovat na potřeby uživatel
 • zachovat důstojnost do konce života
 • poskytovat péči pouze v takovém rozsahu, který je pro seniora nutný a nezbytný
 • akceptovat soukromí a intimitu uživatelů

Důvody odmítnutí

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou, osoba žádá. V případě naplněné kapacity nabídne sociální pracovník zájemci možnost zařazení do evidence zájemců
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – v případě, kdy zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitý monitoring a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo v našem zařízení nejsme schopni zajistit potřebnou zdravotní péči, sociální pracovník v písemném vyrozumění uvede kromě daného důvodu odmítnutí i možnost využití vhodnějších sociálních služeb pro zájemce
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Sociální pracovník zájemce o sociální službu o odmítnutí písemně vyrozumí ve stanovené lhůtě do 30dnů.