Poslání Domova seniorů

Posláním Domova seniorů je prostřednictvím sociální služby zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které z důvodu věku, zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomocí rodiny, přátel a terénních sociálních služeb nezvládají život v domácnosti.

Poskytované služby vychází z individuálních potřeb uživatel. V přiměřené míře s ohledem na zdravotní stav, podporujeme uživatele v rozhodování a soběstačnosti. Uživatelům zprostředkováváme pomoc a podporu při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů – sociální poradenství.

Zajišťujeme pomoc uživatelům při obnovení či prohloubení kontaktu s rodinou. Naší snahou je podporovat dle schopností a možností uživatel jejich aktivní život - volnočasové aktivity.

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života uživatelů služby s důrazem na zachování schopností a dovedností každé osoby, při respektování důstojnosti a lidských práv.

Dalším cílem je:

 • spolupráce s rodinou (setkání s rodinnými příslušníky, pozvání blízkých a rodinných příslušníků na konané akce – Pálení čarodějnic, Táborák, doprovod k lékaři apod.)
 • spolupráce s dobrovolníky
 • organizovat mezigenerační setkávání

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60 let, které jsou při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzické osoby, případně potřebují podporu a komplexní péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav v průběhu celého dne.

Celková kapacita domova seniorů je 184 lůžek.

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší senioři (60-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

Rozsah poskytované služby

 • ubytování
 • stravování
 • úkony péče

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup k uživatelům
 • respektování potřeb a projevů vůle seniorů
 • podporovat uživatele v běžném způsobu života
 • zachovat důstojnost do konce života

Důvody odmítnutí

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou, osoba žádá. V případě naplněné kapacity nabídne sociální pracovník zájemci možnost zařazení do evidence zájemců
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – v případě, kdy zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitý monitoring a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo v našem zařízení nejsme schopni zajistit potřebnou zdravotní péči, sociální pracovník v písemném vyrozumění uvede kromě daného důvodu odmítnutí i možnost využití vhodnějších sociálních služeb pro zájemce
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Sociální pracovník zájemce o sociální službu o odmítnutí písemně vyrozumí ve stanovené lhůtě do 30dnů.